Hoppa till sidans innehåll

Stadgeändringar i föreningsstadgar 2020

03 FEB 2020 20:02
 • Skapad: 03 FEB 2020 20:02

På Riksidrottsförbundets och Svenska Ridsportförbundets stämmor 2019 beslutades om stadgeändringar som, förutom mer övergripande regleringar, också omfattar oss som lokal förening.
Vi uppmanas därför att göra ändringar i våra egna stadgar på årsmötet 2020. Detta kommer vi att ta beslut om på årsmötet 2020.

STADGEÄNDRINGAR i föreningsstadgar 2020
Det gäller bland annat ändringar som följer de nya värdegrundsregleringar
som gjorts både inom idrotten och ridsporten, medlemskap och vissa grunder för uteslutning, hantering av personuppgifter, registerutdrag och valbarhet. Nedan finns förslag till nya skrivningar i stadgarna, bilaga.

En förening har genom medlemskapet förbundit sig att i sin verksamhet följa stadgar, tävlingsregler och beslut fattade av överordnat idrottsorgan. 

 

§ 2 Säte

Föreningen har sitt säte i……………

 

 

 

 

§ 3 Medlemskap 

andra stycket

Person som gjort sig känd som olämplig eller som motarbetat föreningens ändamål och intresse, kan av styrelsen vägras medlemskap. Beslut om att avslå medlemskap fattas av styrelsen. I beslutet ska skälen redovisas samt anges hur den medlemssökande ska gå tillväga för att överklaga beslutet. Beslut ska inom tre dagar från dagen för beslutet sändas till den som fått avslag på medlemsansökan 

 

 

 

 

 

 

 

 § 5 Utträde och uteslutning

Andra stycket

Styrelsen kan besluta om att utesluta medlem som uppenbarligen motarbetar föreningens, distriktets eller SvRFs ändamål och intresse eller handlar på sådant sätt att ridsportens anseende skadas. Samma gäller medlem som motarbetat föreningens verksamhet eller uppenbarligen skadat föreningens intressen. 

Tredje stycket 

För beslut om uteslutning fordras 2/3 majoritet bland de vid styrelsesammanträdet närvarande ledamöterna. Beslut om uteslutning får inte fattas utan att medlemmen beretts möjlighet att yttra sig inom av styrelsen angiven tid (minst 14 dagar). I beslut om uteslutning skall skälen till uteslutning redovisas samt anges vad medlemmen skall iaktta för överklagande. Beslutet skall inom tre dagar från dagen för beslutet skriftligen tillställas den berörde. Beslut gäller inte förrän klagotiden utgått eller, då beslutet överklagats, ärendet blivit slutligen avgjort. 

Beslut om uteslutning skall fattas av föreningen styrelsen och får av den berörde överklagas, inom tre veckor enligt reglerna i RFs stadgar 15 kap.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 12 Valbarhet

Valbar till styrelsen och valberedningen är röstberättigad medlem i föreningen.

Arbetstagare inom föreningen får dock inte väljas till ledamot av styrelsen, valberedningen eller till revisor i föreningen.

 

 

 

 

§ 18 Styrelsens åligganden

Styrelsen skall – inom ramen för SvRFs, RFs och dessa stadgar – svara för föreningens verksamhet och tillvarata medlemmarnas intressen.

 

Det åligger styrelsen särskilt att:

 • Verka för föreningens ändamål
 • Verkställa beslut fattade av allmänna möten
 • Planera, leda och fördela arbetet inom föreningen
 • Handha och ansvara för föreningens medel
 • Tillse att fullständiga räkenskaper föres samt att upprätta verksamhets- och förvaltningsberättelser och senast tre veckor före årsmöte underställa dessa revisorernas granskning
 • Bestämma dag och plats för allmänna möten förbereda de ärenden som skall behandlas vid allmänna möten
 • Företräda föreningen inför myndigheter och organisationer m fl om inte särskilda ombud är utsedda för detta
 • Övervaka stadgarnas efterlevnad 

 

 

 

§ 2 Säte mm, tredje stycket 

Föreningen har sitt säte i ……………….kommun

 

Föreningens organisationsnummer är……………

 

§ 3 Medlemskap mm

andra stycket

Ansökan om medlemskap får avslås endast om det kan antas att sökanden kommer att motarbeta föreningens ändamål, idrottens och ridsportens värdegrund eller på annat sätt skada föreningens intressen. Beslut om att avslå medlemskap fattas av styrelsen. Innan sådant beslut fattas ska personen i fråga ges tillfälle att inom viss tid, minst 14 dagar, yttra sig över de omständigheter som är anledningen till att medlemskap ifrågasätts. I beslutet ska skälen redovisas samt anges hur den medlemssökande ska gå tillväga för att överklaga beslutet. Beslut ska inom tre dagar från dagen för beslutet sändas till den som fått avslag på medlemsansökan

 

Behandling av personuppgifter

Medlem godkänner genom sitt medlemskap att föreningen får behandla personuppgifter i syfte att bedriva ändamålsenlig verksamhet i enlighet med Dataskyddsförordningen, GDPR.

 

§ 5 Utträde och uteslutning 

andra stycket

Medlem får uteslutas om medlemmen har försummat att betala av föreningen beslutade avgifter till föreningen, motarbetat dess verksamhet eller ändamål, brutit mot ridsportens värdegrund, brutit mot föreningens stagar eller annars skadat föreningen intressen. 

 

Föreningen kan påkalla återkallelse av ryttarlicens enligt SvRFs stadgar § 15 sista stycket.

 

Uteslutning gäller tillsvidare. Beslut om uteslutning får dock begränsas till viss tid. Sådan tidsbegränsning får som mest omfatta sex månader från beslutsdagen. Om tillräckliga skäl för uteslutning inte föreligger får föreningen i stället meddela medlemmen en varning.

 

Beslut om uteslutning ska fattas av styrelsen och får av den berörde överklagas enligt reglerna i 15 kap RFs stadgar. 

 

Beslut om uteslutning eller varning får inte fattas utan att medlemmen inom av viss av styrelsen angiven tid, minst 14 dagar, fått tillfälle att yttra sig över de omständigheter som föranlett att medlemskapet ifrågasätts. 

 

I beslut om uteslutning eller varning ska skälen redovisas samt anges vad medlemmen ska iaktta för överklagande av beslutet. Beslutet ska inom tre dagar från dagen för beslutet skickas till medlemmen. 

 

Beslut om medlemskapets upphörande eller varning får överklagas till SvRF enligt reglerna i 15 kap RFs stadgar. 

 

§ 12 Valbarhet

Valbar till styrelsen och valberedningen är röstberättigad medlem i föreningen.

Arbetstagare inom föreningen får dock inte väljas till ledamot av styrelsen, valberedningen eller till revisor i föreningen.

 

Med arbetstagare jämställs den som har en stor del av sin utkomst grundat på en ekonomisk relation till föreningen. Detsamma ska gälla den som i övrigt kan anses vara jävig.

 

§ 18 Styrelsens åligganden

Styrelsen ska – inom ramen för RFs, SvRFs och dessa stadgar – svara för föreningens verksamhet och tillvarata medlemmarnas intressen.

 

 • Det åligger styrelsen att tillse att föreningen
 • följer gällande författningar och andra bindande regler
 • följer ridsportens värdegrund
 • i enlighet med lagen (2013:852) om registerkontroll av personer som ska arbeta med barn begär att den som anställs eller erhåller uppdrag inom föreningen, om arbetet eller uppgifterna som personen erbjuds eller tilldelas innebär direkt eller regelbunden kontakt med barn, visar upp ett utdrag enligt lagen (1998:620) om belastningsregister
 • uppfyller SvRFs krav på god hästhållning och säkerhet för människor och hästar

 

Vidare åligger det styrelsen särskilt att:

 • Verka för föreningens ändamål
 • Verkställa beslut fattade av allmänna möten
 • Planera, leda och fördela arbetet inom föreningen
 • Handha och ansvara för föreningens medel
 • Tillse att fullständiga räkenskaper föres samt att upprätta verksamhets- och förvaltningsberättelser och senast tre veckor före årsmöte underställa dessa revisorernas granskning
 • Bestämma dag och plats för allmänna möten förbereda de ärenden som skall behandlas vid allmänna möten
 • Företräda föreningen inför myndigheter och organisationer m fl om inte särskilda ombud är utsedda för detta
 • Övervaka stadgarnas efterlevnad 

 

 

 

 

 

 

 

Skribent: Pernilla Werder
E-post: Adressen Gömd

EU Fonden

Svalövs Kommun

 

RF Sisu

Samarbetspartners_ver1.jpg

Postadress:
Trolleholms RF - Ridsport
Margareta Sjödin, Sonarp 750
26868 Röstånga

Besöksadress:
Gryttinge
26890 Svalöv

Kontakt:
Tel: [saknas] Information
E-post: info.trolleholm@gmai...

Se all info